Để xác định tuổi gần đúng của đàn piano Yamaha hoặc Eterna được sản xuất tại Nhật Bản, bạn chỉ cần kiểm tra số serial trên cây đàn của bạn và đối chiếu lại với danh sách dưới đây, bỏ bốn chữ số cuối của số seris trên đàn piano của bạn.


Year

Serial No.
(+ 0000*)

Year

Serial No.
(+ 0000*)

Year

Serial No.
(+ 0000*)

1900

(start of production)

1969

82

1989

468

1926

1

1970

98

1990

482

1934

2

1971

115

1991

496

1938

3

1972

134

1992

508

1947

4

1973

154

1993

519

1952

5

1974

174

1994

530

1954

6

1975

195

1995

539

1956

7

1976

215

1996

546

1957

8

1977

236

1997

552

1958

9

1978

257

1998

559

1959

10

1979

280

1999

581

1960

12

1980

303

2000

586

1961

15

1981

326

2001

592

1962

18

1982

348

2002

597

1963

23

1983

368

2003

602

1964

30

1984

389

2004

606

1965

37

1985

404

2005

610

1966

46

1986

421

2006

615

1967

57

1987

436

1968

70

1988

456


* Số lượng niêm yết đại diện cho các gia của 10.000 đơn vị, bắt đầu từ đầu bắt đầu năm số tại 10.000 vào năm 1926, ví dụ, và 100.000 vào năm 1959. Do đó, con số thực tế nối tiếp thêm bốn chữ số

Share nếu hay!