Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: SON thăng tăng[aug]
[Anh]: G sharp augmented
Thỉnh thoảngaugG# C E
[Việt]: SON thăng giảm[dim]
[Anh]: G sharp diminished
Thỉnh thoảngdimG# B D
[Việt]: SON thăng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: G sharp diminished seventh
Thường xuyênº7G# B D F
[Việt]: SON thăng chủ âm thứ 7
[Anh]: G sharp dominant seventh
Thường xuyên7G# C D# F#
[Việt]: SON thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: G sharp dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4G# C# D# F#
[Việt]: SON thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: G sharp dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2G# A# D# F#
[Việt]: SON thăng TRƯỞNG
[Anh]: G sharp major
Rất quan trọngmajorG# C D#
[Việt]: SON thăng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: G sharp major ninth
Ít đượcmaj9G# C D# G A#
[Việt]: SON thăng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: G sharp major seventh
Thỉnh thoảngmaj7G# C D# G
[Việt]: SON thăng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: G sharp major thirteenth
Ít đượcmaj13G# C D# G F
[Việt]: SON thăng THỨ
[Anh]: G sharp minor
Rất quan trọngmG# B D#
[Việt]: SON thăng THỨ thứ 11
[Anh]: G sharp minor eleventh
Thỉnh thoảngm11G# B D# F# C#