Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: SON tăng[aug]
[Anh]: G augmented
Thỉnh thoảngaugG B D#
[Việt]: SON giảm[dim]
[Anh]: G diminished
Thỉnh thoảngdimG A# C#
[Việt]: SON giảm[dim] thứ 7
[Anh]: G diminished seventh
Thường xuyênº7G A# C# E
[Việt]: SON chủ âm thứ 7
[Anh]: G dominant seventh
Thường xuyên7G B D F
[Việt]: SON chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: G dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4G C D F
[Việt]: SON chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: G dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2G A D F
[Việt]: SON TRƯỞNG
[Anh]: G major
Rất quan trọngmajorG B D
[Việt]: SON TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: G major ninth
Ít đượcmaj9G B D F# A
[Việt]: SON TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: G major seventh
Thỉnh thoảngmaj7G B D F#
[Việt]: SON TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: G major thirteenth
Ít đượcmaj13G B D F# E
[Việt]: SON THỨ
[Anh]: G minor
Rất quan trọngmG A# D
[Việt]: SON THỨ thứ 11
[Anh]: G minor eleventh
Thỉnh thoảngm11G A# D F C