Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: FA thăng tăng[aug]
[Anh]: F sharp augmented
Thỉnh thoảngaugF# A# D
[Việt]: FA thăng giảm[dim]
[Anh]: F sharp diminished
Thỉnh thoảngdimF# A C
[Việt]: FA thăng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: F sharp diminished seventh
Thường xuyênº7F# A C D#
[Việt]: FA thăng chủ âm thứ 7
[Anh]: F sharp dominant seventh
Thường xuyên7F# A# C# E
[Việt]: FA thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: F sharp dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4F# B C# E
[Việt]: FA thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: F sharp dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2F# G# C# E
[Việt]: FA thăng TRƯỞNG
[Anh]: F sharp major
Rất quan trọngmajorF# A# C#
[Việt]: FA thăng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: F sharp major ninth
Ít đượcmaj9F# A# C# F G#
[Việt]: FA thăng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: F sharp major seventh
Thỉnh thoảngmaj7F# A# C# F
[Việt]: FA thăng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: F sharp major thirteenth
Ít đượcmaj13F# A# C# F D#
[Việt]: FA thăng THỨ
[Anh]: F sharp minor
Rất quan trọngmF# A C#
[Việt]: FA thăng THỨ thứ 11
[Anh]: F sharp minor eleventh
Thỉnh thoảngm11F# A C# E B