Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: FA tăng[aug]
[Anh]: F augmented
Thỉnh thoảngaugF A C#
[Việt]: FA giảm[dim]
[Anh]: F diminished
Thỉnh thoảngdimF G# B
[Việt]: FA giảm[dim] thứ 7
[Anh]: F diminished seventh
Thường xuyênº7F G# B D
[Việt]: FA chủ âm thứ 7
[Anh]: F dominant seventh
Thường xuyên7F A C D#
[Việt]: FA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: F dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4F A# C D#
[Việt]: FA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: F dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2F G C D#
[Việt]: FA TRƯỞNG
[Anh]: F major
Rất quan trọngmajorF A C
[Việt]: FA TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: F major ninth
Ít đượcmaj9F A C E G
[Việt]: FA TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: F major seventh
Thỉnh thoảngmaj7F A C E
[Việt]: FA TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: F major thirteenth
Ít đượcmaj13F A C E D
[Việt]: FA THỨ
[Anh]: F minor
Rất quan trọngmF G# C
[Việt]: FA THỨ thứ 11
[Anh]: F minor eleventh
Thỉnh thoảngm11F G# C D# A#