Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: MI giáng tăng[aug]
[Anh]: E flat augmented
Thỉnh thoảngaugEb G B
[Việt]: MI giáng giảm[dim]
[Anh]: E flat diminished
Thỉnh thoảngdimEb Gb A
[Việt]: MI giáng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: E flat diminished seventh
Thường xuyênº7Eb Gb A C
[Việt]: MI giáng chủ âm thứ 7
[Anh]: E flat dominant seventh
Thường xuyên7Eb G Bb Db
[Việt]: MI giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: E flat dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4Eb Ab Bb Db
[Việt]: MI giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: E flat dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2Eb F Bb Db
[Việt]: MI giáng TRƯỞNG
[Anh]: E flat major
Rất quan trọngmajorEb G Bb
[Việt]: MI giáng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: E flat major ninth
Ít đượcmaj9Eb G Bb D F
[Việt]: MI giáng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: E flat major seventh
Thỉnh thoảngmaj7Eb G Bb D
[Việt]: MI giáng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: E flat major thirteenth
Ít đượcmaj13Eb G Bb D C
[Việt]: MI giáng THỨ
[Anh]: E flat minor
Rất quan trọngmEb Gb Bb
[Việt]: MI giáng THỨ thứ 11
[Anh]: E flat minor eleventh
Thỉnh thoảngm11Eb Gb Bb Db Ab