Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: MI tăng[aug]
[Anh]: E augmented
Thỉnh thoảngaugE G# C
[Việt]: MI giảm[dim]
[Anh]: E diminished
Thỉnh thoảngdimE G A#
[Việt]: MI giảm[dim] thứ 7
[Anh]: E diminished seventh
Thường xuyênº7E G A# C#
[Việt]: MI chủ âm thứ 7
[Anh]: E dominant seventh
Thường xuyên7E G# B D
[Việt]: MI chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: E dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4E A B D
[Việt]: MI chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: E dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2E F# B D
[Việt]: MI TRƯỞNG
[Anh]: E major
Rất quan trọngmajorE G# B
[Việt]: MI TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: E major ninth
Ít đượcmaj9E G# B D# F#
[Việt]: MI TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: E major seventh
Thỉnh thoảngmaj7E G# B D#
[Việt]: MI TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: E major thirteenth
Ít đượcmaj13E G# B D# C#
[Việt]: MI THỨ
[Anh]: E minor
Rất quan trọngmE G B
[Việt]: MI THỨ thứ 11
[Anh]: E minor eleventh
Thỉnh thoảngm11E G B D A