Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: RÊ giáng tăng[aug]
[Anh]: D flat augmented
Thỉnh thoảngaugDb F A
[Việt]: RÊ giáng giảm[dim]
[Anh]: D flat diminished
Thỉnh thoảngdimDb E G
[Việt]: RÊ giáng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: D flat diminished seventh
Thường xuyênº7Db E G Bb
[Việt]: RÊ giáng chủ âm thứ 7
[Anh]: D flat dominant seventh
Thường xuyên7Db F Ab B
[Việt]: RÊ giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: D flat dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4Db Gb Ab B
[Việt]: RÊ giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: D flat dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2Db Eb Ab B
[Việt]: RÊ giáng TRƯỞNG
[Anh]: D flat major
Rất quan trọngmajorDb F Ab
[Việt]: RÊ giáng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: D flat major ninth
Ít đượcmaj9Db F Ab C Eb
[Việt]: RÊ giáng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: D flat major seventh
Thỉnh thoảngmaj7Db F Ab C
[Việt]: RÊ giáng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: D flat major thirteenth
Ít đượcmaj13Db F Ab C Bb
[Việt]: RÊ giáng THỨ
[Anh]: D flat minor
Rất quan trọngmDb E Ab
[Việt]: RÊ giáng THỨ thứ 11
[Anh]: D flat minor eleventh
Thỉnh thoảngm11Db E Ab B Gb