Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: RÊ thăng tăng[aug]
[Anh]: D sharp augmented
Thỉnh thoảngaugD# G B
[Việt]: RÊ thăng giảm[dim]
[Anh]: D sharp diminished
Thỉnh thoảngdimD# F# A
[Việt]: RÊ thăng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: D sharp diminished seventh
Thường xuyênº7D# F# A C
[Việt]: RÊ thăng chủ âm thứ 7
[Anh]: D sharp dominant seventh
Thường xuyên7D# G A# C#
[Việt]: RÊ thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: D sharp dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4D# G# A# C#
[Việt]: RÊ thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: D sharp dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2D# F A# C#
[Việt]: RÊ thăng TRƯỞNG
[Anh]: D sharp major
Rất quan trọngmajorD# G A#
[Việt]: RÊ thăng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: D sharp major ninth
Ít đượcmaj9D# G A# D F
[Việt]: RÊ thăng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: D sharp major seventh
Thỉnh thoảngmaj7D# G A# D
[Việt]: RÊ thăng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: D sharp major thirteenth
Ít đượcmaj13D# G A# D C
[Việt]: RÊ thăng THỨ
[Anh]: D sharp minor
Rất quan trọngmD# F# A#
[Việt]: RÊ thăng THỨ thứ 11
[Anh]: D sharp minor eleventh
Thỉnh thoảngm11D# F# A# C# G#