Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: RÊ tăng[aug]
[Anh]: D augmented
Thỉnh thoảngaugD F# A#
[Việt]: RÊ giảm[dim]
[Anh]: D diminished
Thỉnh thoảngdimD F G#
[Việt]: RÊ giảm[dim] thứ 7
[Anh]: D diminished seventh
Thường xuyênº7D F G# B
[Việt]: RÊ chủ âm thứ 7
[Anh]: D dominant seventh
Thường xuyên7D F# A C
[Việt]: RÊ chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: D dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4D G A C
[Việt]: RÊ chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: D dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2D E A C
[Việt]: RÊ TRƯỞNG
[Anh]: D major
Rất quan trọngmajorD F# A
[Việt]: RÊ TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: D major ninth
Ít đượcmaj9D F# A C# E
[Việt]: RÊ TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: D major seventh
Thỉnh thoảngmaj7D F# A C#
[Việt]: RÊ TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: D major thirteenth
Ít đượcmaj13D F# A C# B
[Việt]: RÊ THỨ
[Anh]: D minor
Rất quan trọngmD F A
[Việt]: RÊ THỨ thứ 11
[Anh]: D minor eleventh
Thỉnh thoảngm11D F A C G