Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: ĐÔ thăng tăng[aug]
[Anh]: C sharp augmented
Thỉnh thoảngaugC# F A
[Việt]: ĐÔ thăng giảm[dim]
[Anh]: C sharp diminished
Thỉnh thoảngdimC# E G
[Việt]: ĐÔ thăng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: C sharp diminished seventh
Thường xuyênº7C# E G A#
[Việt]: ĐÔ thăng chủ âm thứ 7
[Anh]: C sharp dominant seventh
Thường xuyên7C# F G# B
[Việt]: ĐÔ thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: C sharp dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4C# F# G# B
[Việt]: ĐÔ thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: C sharp dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2C# D# G# B
[Việt]: ĐÔ thăng TRƯỞNG
[Anh]: C sharp major
Rất quan trọngmajorC# F G#
[Việt]: ĐÔ thăng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: C sharp major ninth
Ít đượcmaj9C# F G# C D#
[Việt]: ĐÔ thăng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: C sharp major seventh
Thỉnh thoảngmaj7C# F G# C
[Việt]: ĐÔ thăng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: C sharp major thirteenth
Ít đượcmaj13C# F G# C A#
[Việt]: ĐÔ thăng THỨ
[Anh]: C sharp minor
Rất quan trọngmC# E G#
[Việt]: ĐÔ thăng THỨ thứ 11
[Anh]: C sharp minor eleventh
Thỉnh thoảngm11C# E G# B F#