Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: SI tăng[aug]
[Anh]: B augmented
Thỉnh thoảngaugB D# G
[Việt]: SI giảm[dim]
[Anh]: B diminished
Thỉnh thoảngdimB D F
[Việt]: SI giảm[dim] thứ 7
[Anh]: B diminished seventh
Thường xuyênº7B D F G#
[Việt]: SI chủ âm thứ 7
[Anh]: B dominant seventh
Thường xuyên7B D# F# A
[Việt]: SI chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: B dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4B E F# A
[Việt]: SI chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: B dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2B C# F# A
[Việt]: SI TRƯỞNG
[Anh]: B major
Rất quan trọngmajorB D# F#
[Việt]: SI TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: B major ninth
Ít đượcmaj9B D# F# A# C#
[Việt]: SI TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: B major seventh
Thỉnh thoảngmaj7B D# F# A#
[Việt]: SI TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: B major thirteenth
Ít đượcmaj13B D# F# A# G#
[Việt]: SI THỨ
[Anh]: B minor
Rất quan trọngmB D F#
[Việt]: SI THỨ thứ 11
[Anh]: B minor eleventh
Thỉnh thoảngm11B D F# A E