Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA thăng tăng[aug]
[Anh]: A sharp augmented
Thỉnh thoảngaugA# D F#
[Việt]: LA thăng giảm[dim]
[Anh]: A sharp diminished
Thỉnh thoảngdimA# C# E
[Việt]: LA thăng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A sharp diminished seventh
Thường xuyênº7A# C# E G
[Việt]: LA thăng chủ âm thứ 7
[Anh]: A sharp dominant seventh
Thường xuyên7A# D F G#
[Việt]: LA thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A sharp dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4A# D# F G#
[Việt]: LA thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A sharp dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2A# C F G#
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG
[Anh]: A sharp major
Rất quan trọngmajorA# D F
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: A sharp major ninth
Ít đượcmaj9A# D F A C
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A sharp major seventh
Thỉnh thoảngmaj7A# D F A
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A sharp major thirteenth
Ít đượcmaj13A# D F A G
[Việt]: LA thăng THỨ
[Anh]: A sharp minor
Rất quan trọngmA# C# F
[Việt]: LA thăng THỨ thứ 11
[Anh]: A sharp minor eleventh
Thỉnh thoảngm11A# C# F G# D#