Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA tăng[aug]
[Anh]: A augmented
Thỉnh thoảngaugA C# F
[Việt]: LA giảm[dim]
[Anh]: A diminished
Thỉnh thoảngdimA C D#
[Việt]: LA giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A diminished seventh
Thường xuyênº7A C D# F#
[Việt]: LA chủ âm thứ 7
[Anh]: A dominant seventh
Thường xuyên7A C# E G
[Việt]: LA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4A D E G
[Việt]: LA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2A B E G
[Việt]: LA TRƯỞNG
[Anh]: A major
Rất quan trọngmajorA C# E
[Việt]: LA TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: A major ninth
Ít đượcmaj9A C# E G# B
[Việt]: LA TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A major seventh
Thỉnh thoảngmaj7A C# E G#
[Việt]: LA TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A major thirteenth
Ít đượcmaj13A C# E G# F#
[Việt]: LA THỨ
[Anh]: A minor
Rất quan trọngmA C E
[Việt]: LA THỨ thứ 11
[Anh]: A minor eleventh
Thỉnh thoảngm11A C E G D