Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A diminished seventh
Thường xuyênº7A C D# F#
[Việt]: LA chủ âm thứ 7
[Anh]: A dominant seventh
Thường xuyên7A C# E G
[Việt]: LA giáng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A flat diminished seventh
Thường xuyênº7Ab B D F
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7
[Anh]: A flat dominant seventh
Thường xuyên7Ab C Eb Gb
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 7
[Anh]: A flat minor seventh
Thường xuyênm7Ab B Eb Gb
[Việt]: LA giáng power chord
[Anh]: A flat power chord
Thường xuyên5Ab Eb
[Việt]: LA giáng treo[sus] thứ 4
[Anh]: A flat suspended fourth
Thường xuyênsus4Ab Db Eb
[Việt]: LA giáng treo[sus] thứ 2
[Anh]: A flat suspended second
Thường xuyênsus2Ab Bb Eb
[Việt]: LA THỨ thứ 7
[Anh]: A minor seventh
Thường xuyênm7A C E G
[Việt]: LA power chord
[Anh]: A power chord
Thường xuyên5A E
[Việt]: LA thăng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A sharp diminished seventh
Thường xuyênº7A# C# E G
[Việt]: LA thăng chủ âm thứ 7
[Anh]: A sharp dominant seventh
Thường xuyên7A# D F G#