Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA tăng[aug]
[Anh]: A augmented
Thỉnh thoảngaugA C# F
[Việt]: LA giảm[dim]
[Anh]: A diminished
Thỉnh thoảngdimA C D#
[Việt]: LA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4A D E G
[Việt]: LA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2A B E G
[Việt]: LA giáng tăng[aug]
[Anh]: A flat augmented
Thỉnh thoảngaugAb C E
[Việt]: LA giáng giảm[dim]
[Anh]: A flat diminished
Thỉnh thoảngdimAb B D
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A flat dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4Ab Db Eb Gb
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A flat dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2Ab Bb Eb Gb
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A flat major seventh
Thỉnh thoảngmaj7Ab C Eb G
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 11
[Anh]: A flat minor eleventh
Thỉnh thoảngm11Ab B Eb Gb Db
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: A flat minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5Ab B D Gb
[Việt]: LA giáng THỨ 6th
[Anh]: A flat minor sixth
Thỉnh thoảngm6Ab B Eb F