Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG
[Anh]: A flat major
Rất quan trọngmajorAb C Eb
[Việt]: LA giáng THỨ
[Anh]: A flat minor
Rất quan trọngmAb B Eb
[Việt]: LA TRƯỞNG
[Anh]: A major
Rất quan trọngmajorA C# E
[Việt]: LA THỨ
[Anh]: A minor
Rất quan trọngmA C E
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG
[Anh]: A sharp major
Rất quan trọngmajorA# D F
[Việt]: LA thăng THỨ
[Anh]: A sharp minor
Rất quan trọngmA# C# F
[Việt]: SI giáng TRƯỞNG
[Anh]: B flat major
Rất quan trọngmajorBb D F
[Việt]: SI giáng THỨ
[Anh]: B flat minor
Rất quan trọngmBb Db F
[Việt]: SI TRƯỞNG
[Anh]: B major
Rất quan trọngmajorB D# F#
[Việt]: SI THỨ
[Anh]: B minor
Rất quan trọngmB D F#
[Việt]: ĐÔ (với D# được thêm note thấp hơn) THỨ
[Anh]: C (with D# added as the lower note) minor
Rất quan trọngmD# C D# G
[Việt]: ĐÔ (với MI được thêm note thấp hơn) TRƯỞNG
[Anh]: C (with E added as the lower note) major
Rất quan trọngmajorE C E G