Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng treo[sus] thứ 4
[Anh]: A flat suspended fourth
Thường xuyênsus4Ab Db Eb
[Việt]: LA thăng treo[sus] thứ 4
[Anh]: A sharp suspended fourth
Thường xuyênsus4A# D# F
[Việt]: LA treo[sus] thứ 4
[Anh]: A suspended fourth
Thường xuyênsus4A D E
[Việt]: SI giáng treo[sus] thứ 4
[Anh]: B flat suspended fourth
Thường xuyênsus4Bb Eb F
[Việt]: SI treo[sus] thứ 4
[Anh]: B suspended fourth
Thường xuyênsus4B E F#
[Việt]: ĐÔ (với FA được thêm note thấp hơn) treo[sus] thứ 4
[Anh]: C (with F added as the lower note) suspended fourth
Thường xuyênsus4F C F G
[Việt]: ĐÔ (với SON được thêm note thấp hơn) treo[sus] thứ 4
[Anh]: C (with G added as the lower note) suspended fourth
Thường xuyênsus4G C F G
[Việt]: ĐÔ thăng treo[sus] thứ 4
[Anh]: C sharp suspended fourth
Thường xuyênsus4C# F# G#
[Việt]: ĐÔ treo[sus] thứ 4
[Anh]: C suspended fourth
Thường xuyênsus4C F G
[Việt]: RÊ giáng treo[sus] thứ 4
[Anh]: D flat suspended fourth
Thường xuyênsus4Db Gb Ab
[Việt]: RÊ thăng treo[sus] thứ 4
[Anh]: D sharp suspended fourth
Thường xuyênsus4D# G# A#
[Việt]: RÊ treo[sus] thứ 4
[Anh]: D suspended fourth
Thường xuyênsus4D G A