Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG
[Anh]: A flat major
Rất quan trọngmajorAb C Eb
[Việt]: LA TRƯỞNG
[Anh]: A major
Rất quan trọngmajorA C# E
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG
[Anh]: A sharp major
Rất quan trọngmajorA# D F
[Việt]: SI giáng TRƯỞNG
[Anh]: B flat major
Rất quan trọngmajorBb D F
[Việt]: SI TRƯỞNG
[Anh]: B major
Rất quan trọngmajorB D# F#
[Việt]: ĐÔ (với MI được thêm note thấp hơn) TRƯỞNG
[Anh]: C (with E added as the lower note) major
Rất quan trọngmajorE C E G
[Việt]: ĐÔ (với SON được thêm note thấp hơn) TRƯỞNG
[Anh]: C (with G added as the lower note) major
Rất quan trọngmajorG C E G
[Việt]: ĐÔ TRƯỞNG
[Anh]: C major
Rất quan trọngmajorC E G
[Việt]: ĐÔ thăng TRƯỞNG
[Anh]: C sharp major
Rất quan trọngmajorC# F G#
[Việt]: RÊ giáng TRƯỞNG
[Anh]: D flat major
Rất quan trọngmajorDb F Ab
[Việt]: RÊ TRƯỞNG
[Anh]: D major
Rất quan trọngmajorD F# A
[Việt]: RÊ thăng TRƯỞNG
[Anh]: D sharp major
Rất quan trọngmajorD# G A#