Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: A flat major ninth
Ít đượcmaj9Ab C Eb G Bb
[Việt]: LA TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: A major ninth
Ít đượcmaj9A C# E G# B
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: A sharp major ninth
Ít đượcmaj9A# D F A C
[Việt]: SI giáng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: B flat major ninth
Ít đượcmaj9Bb D F A C
[Việt]: SI TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: B major ninth
Ít đượcmaj9B D# F# A# C#
[Việt]: ĐÔ (với MI được thêm note thấp hơn) TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: C (with E added as the lower note) major ninth
Ít đượcmaj9E C E G B D
[Việt]: ĐÔ TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: C major ninth
Ít đượcmaj9C E G B D
[Việt]: ĐÔ thăng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: C sharp major ninth
Ít đượcmaj9C# F G# C D#
[Việt]: RÊ giáng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: D flat major ninth
Ít đượcmaj9Db F Ab C Eb
[Việt]: RÊ TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: D major ninth
Ít đượcmaj9D F# A C# E
[Việt]: RÊ thăng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: D sharp major ninth
Ít đượcmaj9D# G A# D F
[Việt]: MI giáng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: E flat major ninth
Ít đượcmaj9Eb G Bb D F