Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A flat major seventh
Thỉnh thoảngmaj7Ab C Eb G
[Việt]: LA TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A major seventh
Thỉnh thoảngmaj7A C# E G#
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A sharp major seventh
Thỉnh thoảngmaj7A# D F A
[Việt]: SI giáng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: B flat major seventh
Thỉnh thoảngmaj7Bb D F A
[Việt]: SI TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: B major seventh
Thỉnh thoảngmaj7B D# F# A#
[Việt]: ĐÔ (với SON được thêm note thấp hơn) TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: C (with G added as the lower note) major seventh
Thỉnh thoảngmaj7G C E G B
[Việt]: ĐÔ TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: C major seventh
Thỉnh thoảngmaj7C E G B
[Việt]: ĐÔ thăng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: C sharp major seventh
Thỉnh thoảngmaj7C# F G# C
[Việt]: RÊ giáng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: D flat major seventh
Thỉnh thoảngmaj7Db F Ab C
[Việt]: RÊ TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: D major seventh
Thỉnh thoảngmaj7D F# A C#
[Việt]: RÊ thăng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: D sharp major seventh
Thỉnh thoảngmaj7D# G A# D
[Việt]: MI giáng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: E flat major seventh
Thỉnh thoảngmaj7Eb G Bb D