Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A flat major thirteenth
Ít đượcmaj13Ab C Eb G F
[Việt]: LA TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A major thirteenth
Ít đượcmaj13A C# E G# F#
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A sharp major thirteenth
Ít đượcmaj13A# D F A G
[Việt]: SI giáng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: B flat major thirteenth
Ít đượcmaj13Bb D F A G
[Việt]: SI TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: B major thirteenth
Ít đượcmaj13B D# F# A# G#
[Việt]: ĐÔ TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: C major thirteenth
Ít đượcmaj13C E G B A
[Việt]: ĐÔ thăng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: C sharp major thirteenth
Ít đượcmaj13C# F G# C A#
[Việt]: RÊ giáng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: D flat major thirteenth
Ít đượcmaj13Db F Ab C Bb
[Việt]: RÊ TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: D major thirteenth
Ít đượcmaj13D F# A C# B
[Việt]: RÊ thăng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: D sharp major thirteenth
Ít đượcmaj13D# G A# D C
[Việt]: MI giáng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: E flat major thirteenth
Ít đượcmaj13Eb G Bb D C
[Việt]: MI TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: E major thirteenth
Ít đượcmaj13E G# B D# C#