Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: A flat minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5Ab B D Gb
[Việt]: LA THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: A minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5A C D# G
[Việt]: LA thăng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: A sharp minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5A# C# E G#
[Việt]: SI giáng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: B flat minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5Bb Db E Ab
[Việt]: SI THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: B minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5B D F A
[Việt]: ĐÔ THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: C minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5C D# F# A#
[Việt]: ĐÔ thăng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: C sharp minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5C# E G B
[Việt]: RÊ giáng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: D flat minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5Db E G B
[Việt]: RÊ THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: D minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5D F G# C
[Việt]: RÊ thăng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: D sharp minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5D# F# A C#
[Việt]: MI giáng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: E flat minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5Eb Gb A Db
[Việt]: MI THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: E minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5E G A# D