Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 7
[Anh]: A flat minor seventh
Thường xuyênm7Ab B Eb Gb
[Việt]: LA THỨ thứ 7
[Anh]: A minor seventh
Thường xuyênm7A C E G
[Việt]: LA thăng THỨ thứ 7
[Anh]: A sharp minor seventh
Thường xuyênm7A# C# F G#
[Việt]: SI giáng THỨ thứ 7
[Anh]: B flat minor seventh
Thường xuyênm7Bb Db F Ab
[Việt]: SI THỨ thứ 7
[Anh]: B minor seventh
Thường xuyênm7B D F# A
[Việt]: ĐÔ (với D# được thêm note thấp hơn) THỨ thứ 7
[Anh]: C (with D# added as the lower note) minor seventh
Thường xuyênm7D# C D# G A#
[Việt]: ĐÔ (với Eb được thêm note thấp hơn) THỨ thứ 7
[Anh]: C (with Eb added as the lower note) minor seventh
Thường xuyênm7Eb C D# G A#
[Việt]: ĐÔ THỨ thứ 7
[Anh]: C minor seventh
Thường xuyênm7C D# G A#
[Việt]: ĐÔ thăng THỨ thứ 7
[Anh]: C sharp minor seventh
Thường xuyênm7C# E G# B
[Việt]: RÊ giáng THỨ thứ 7
[Anh]: D flat minor seventh
Thường xuyênm7Db E Ab B
[Việt]: RÊ THỨ thứ 7
[Anh]: D minor seventh
Thường xuyênm7D F A C
[Việt]: RÊ thăng THỨ thứ 7
[Anh]: D sharp minor seventh
Thường xuyênm7D# F# A# C#