Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng THỨ 6th
[Anh]: A flat minor sixth
Thỉnh thoảngm6Ab B Eb F
[Việt]: LA THỨ 6th
[Anh]: A minor sixth
Thỉnh thoảngm6A C E F#
[Việt]: LA thăng THỨ 6th
[Anh]: A sharp minor sixth
Thỉnh thoảngm6A# C# F G
[Việt]: SI giáng THỨ 6th
[Anh]: B flat minor sixth
Thỉnh thoảngm6Bb Db F G
[Việt]: SI THỨ 6th
[Anh]: B minor sixth
Thỉnh thoảngm6B D F# G#
[Việt]: ĐÔ (với LA được thêm note thấp hơn) THỨ 6th
[Anh]: C (with A added as the lower note) minor sixth
Thỉnh thoảngm6A C D# G A
[Việt]: ĐÔ THỨ 6th
[Anh]: C minor sixth
Thỉnh thoảngm6C D# G A
[Việt]: ĐÔ thăng THỨ 6th
[Anh]: C sharp minor sixth
Thỉnh thoảngm6C# E G# A#
[Việt]: RÊ giáng THỨ 6th
[Anh]: D flat minor sixth
Thỉnh thoảngm6Db E Ab Bb
[Việt]: RÊ THỨ 6th
[Anh]: D minor sixth
Thỉnh thoảngm6D F A B
[Việt]: RÊ thăng THỨ 6th
[Anh]: D sharp minor sixth
Thỉnh thoảngm6D# F# A# C
[Việt]: MI giáng THỨ 6th
[Anh]: E flat minor sixth
Thỉnh thoảngm6Eb Gb Bb C