Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 13
[Anh]: A flat minor thirteenth
Ít đượcm13Ab B Eb Gb F
[Việt]: LA THỨ thứ 13
[Anh]: A minor thirteenth
Ít đượcm13A C E G F#
[Việt]: LA thăng THỨ thứ 13
[Anh]: A sharp minor thirteenth
Ít đượcm13A# C# F G# G
[Việt]: SI giáng THỨ thứ 13
[Anh]: B flat minor thirteenth
Ít đượcm13Bb Db F Ab G
[Việt]: SI THỨ thứ 13
[Anh]: B minor thirteenth
Ít đượcm13B D F# A G#
[Việt]: ĐÔ THỨ thứ 13
[Anh]: C minor thirteenth
Ít đượcm13C D# G A# A
[Việt]: ĐÔ thăng THỨ thứ 13
[Anh]: C sharp minor thirteenth
Ít đượcm13C# E G# B A#
[Việt]: RÊ giáng THỨ thứ 13
[Anh]: D flat minor thirteenth
Ít đượcm13Db E Ab B Bb
[Việt]: RÊ THỨ thứ 13
[Anh]: D minor thirteenth
Ít đượcm13D F A C B
[Việt]: RÊ thăng THỨ thứ 13
[Anh]: D sharp minor thirteenth
Ít đượcm13D# F# A# C# C
[Việt]: MI giáng THỨ thứ 13
[Anh]: E flat minor thirteenth
Ít đượcm13Eb Gb Bb Db C
[Việt]: MI THỨ thứ 13
[Anh]: E minor thirteenth
Ít đượcm13E G B D C#