Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A flat minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)Ab B Eb G
[Việt]: LA THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)A C E G#
[Việt]: LA thăng THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A sharp minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)A# C# F A
[Việt]: SI giáng THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: B flat minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)Bb Db F A
[Việt]: SI THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: B minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)B D F# A#
[Việt]: ĐÔ THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: C minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)C D# G B
[Việt]: ĐÔ thăng THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: C sharp minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)C# E G# C
[Việt]: RÊ giáng THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: D flat minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)Db E Ab C
[Việt]: RÊ THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: D minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)D F A C#
[Việt]: RÊ thăng THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: D sharp minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)D# F# A# D
[Việt]: MI giáng THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: E flat minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)Eb Gb Bb D
[Việt]: MI THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: E minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)E G B D#