Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng THỨ
[Anh]: A flat minor
Rất quan trọngmAb B Eb
[Việt]: LA THỨ
[Anh]: A minor
Rất quan trọngmA C E
[Việt]: LA thăng THỨ
[Anh]: A sharp minor
Rất quan trọngmA# C# F
[Việt]: SI giáng THỨ
[Anh]: B flat minor
Rất quan trọngmBb Db F
[Việt]: SI THỨ
[Anh]: B minor
Rất quan trọngmB D F#
[Việt]: ĐÔ (với D# được thêm note thấp hơn) THỨ
[Anh]: C (with D# added as the lower note) minor
Rất quan trọngmD# C D# G
[Việt]: ĐÔ (với Eb được thêm note thấp hơn) THỨ
[Anh]: C (with Eb added as the lower note) minor
Rất quan trọngmEb C D# G
[Việt]: ĐÔ (với SON được thêm note thấp hơn) THỨ
[Anh]: C (with G added as the lower note) minor
Rất quan trọngmG C D# G
[Việt]: ĐÔ THỨ
[Anh]: C minor
Rất quan trọngmC D# G
[Việt]: ĐÔ thăng THỨ
[Anh]: C sharp minor
Rất quan trọngmC# E G#
[Việt]: RÊ giáng THỨ
[Anh]: D flat minor
Rất quan trọngmDb E Ab
[Việt]: RÊ THỨ
[Anh]: D minor
Rất quan trọngmD F A