Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giảm[dim]
[Anh]: A diminished
Thỉnh thoảngdimA C D#
[Việt]: LA giáng giảm[dim]
[Anh]: A flat diminished
Thỉnh thoảngdimAb B D
[Việt]: LA thăng giảm[dim]
[Anh]: A sharp diminished
Thỉnh thoảngdimA# C# E
[Việt]: SI giảm[dim]
[Anh]: B diminished
Thỉnh thoảngdimB D F
[Việt]: SI giáng giảm[dim]
[Anh]: B flat diminished
Thỉnh thoảngdimBb Db E
[Việt]: ĐÔ giảm[dim]
[Anh]: C diminished
Thỉnh thoảngdimC D# F#
[Việt]: ĐÔ thăng giảm[dim]
[Anh]: C sharp diminished
Thỉnh thoảngdimC# E G
[Việt]: RÊ giảm[dim]
[Anh]: D diminished
Thỉnh thoảngdimD F G#
[Việt]: RÊ giáng giảm[dim]
[Anh]: D flat diminished
Thỉnh thoảngdimDb E G
[Việt]: RÊ thăng giảm[dim]
[Anh]: D sharp diminished
Thỉnh thoảngdimD# F# A
[Việt]: MI giảm[dim]
[Anh]: E diminished
Thỉnh thoảngdimE G A#
[Việt]: MI giáng giảm[dim]
[Anh]: E flat diminished
Thỉnh thoảngdimEb Gb A