Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A flat ninth suspended fourth
Ít được9sus4Ab Db Eb Gb Bb
[Việt]: LA thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A ninth suspended fourth
Ít được9sus4A D E G B
[Việt]: LA thăng thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A sharp ninth suspended fourth
Ít được9sus4A# D# F G# C
[Việt]: SI giáng thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: B flat ninth suspended fourth
Ít được9sus4Bb Eb F Ab C
[Việt]: SI thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: B ninth suspended fourth
Ít được9sus4B E F# A C#
[Việt]: ĐÔ (với SON được thêm note thấp hơn) thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: C (with G added as the lower note) ninth suspended fourth
Ít được9sus4G C F G A# D
[Việt]: ĐÔ thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: C ninth suspended fourth
Ít được9sus4C F G A# D
[Việt]: ĐÔ thăng thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: C sharp ninth suspended fourth
Ít được9sus4C# F# G# B D#
[Việt]: RÊ giáng thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: D flat ninth suspended fourth
Ít được9sus4Db Gb Ab B Eb
[Việt]: RÊ thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: D ninth suspended fourth
Ít được9sus4D G A C E
[Việt]: RÊ thăng thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: D sharp ninth suspended fourth
Ít được9sus4D# G# A# C# F
[Việt]: MI giáng thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: E flat ninth suspended fourth
Ít được9sus4Eb Ab Bb Db F