Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A flat ninth suspended second
Ít được9sus2Ab Bb Eb Gb Bb
[Việt]: LA thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A ninth suspended second
Ít được9sus2A B E G B
[Việt]: LA thăng thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A sharp ninth suspended second
Ít được9sus2A# C F G# C
[Việt]: SI giáng thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: B flat ninth suspended second
Ít được9sus2Bb C F Ab C
[Việt]: SI thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: B ninth suspended second
Ít được9sus2B C# F# A C#
[Việt]: ĐÔ thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: C ninth suspended second
Ít được9sus2C D G A# D
[Việt]: ĐÔ thăng thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: C sharp ninth suspended second
Ít được9sus2C# D# G# B D#
[Việt]: RÊ giáng thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: D flat ninth suspended second
Ít được9sus2Db Eb Ab B Eb
[Việt]: RÊ thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: D ninth suspended second
Ít được9sus2D E A C E
[Việt]: RÊ thăng thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: D sharp ninth suspended second
Ít được9sus2D# F A# C# F
[Việt]: MI giáng thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: E flat ninth suspended second
Ít được9sus2Eb F Bb Db F
[Việt]: MI thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: E ninth suspended second
Ít được9sus2E F# B D F#