Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng thứ 9 giáng 5
[Anh]: A flat ninth flat five
Ít được9b5Ab C D Gb Bb
[Việt]: LA thứ 9 giáng 5
[Anh]: A ninth flat five
Ít được9b5A C# D# G B
[Việt]: LA thăng thứ 9 giáng 5
[Anh]: A sharp ninth flat five
Ít được9b5A# D E G# C
[Việt]: SI giáng thứ 9 giáng 5
[Anh]: B flat ninth flat five
Ít được9b5Bb D E Ab C
[Việt]: SI thứ 9 giáng 5
[Anh]: B ninth flat five
Ít được9b5B D# F A C#
[Việt]: ĐÔ thứ 9 giáng 5
[Anh]: C ninth flat five
Ít được9b5C E F# A# D
[Việt]: ĐÔ thăng thứ 9 giáng 5
[Anh]: C sharp ninth flat five
Ít được9b5C# F G B D#
[Việt]: RÊ giáng thứ 9 giáng 5
[Anh]: D flat ninth flat five
Ít được9b5Db F G B Eb
[Việt]: RÊ thứ 9 giáng 5
[Anh]: D ninth flat five
Ít được9b5D F# G# C E
[Việt]: RÊ thăng thứ 9 giáng 5
[Anh]: D sharp ninth flat five
Ít được9b5D# G A C# F
[Việt]: MI giáng thứ 9 giáng 5
[Anh]: E flat ninth flat five
Ít được9b5Eb G A Db F
[Việt]: MI thứ 9 giáng 5
[Anh]: E ninth flat five
Ít được9b5E G# A# D F#