Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng thứ 9
[Anh]: A flat ninth
Thỉnh thoảng9Ab C Eb Gb Bb
[Việt]: LA thứ 9
[Anh]: A ninth
Thỉnh thoảng9A C# E G B
[Việt]: LA thăng thứ 9
[Anh]: A sharp ninth
Thỉnh thoảng9A# D F G# C
[Việt]: SI giáng thứ 9
[Anh]: B flat ninth
Thỉnh thoảng9Bb D F Ab C
[Việt]: SI thứ 9
[Anh]: B ninth
Thỉnh thoảng9B D# F# A C#
[Việt]: ĐÔ (với SON được thêm note thấp hơn) thứ 9
[Anh]: C (with G added as the lower note) ninth
Thỉnh thoảng9G C E G A# D
[Việt]: ĐÔ thứ 9
[Anh]: C ninth
Thỉnh thoảng9C E G A# D
[Việt]: ĐÔ thăng thứ 9
[Anh]: C sharp ninth
Thỉnh thoảng9C# F G# B D#
[Việt]: RÊ giáng thứ 9
[Anh]: D flat ninth
Thỉnh thoảng9Db F Ab B Eb
[Việt]: RÊ thứ 9
[Anh]: D ninth
Thỉnh thoảng9D F# A C E
[Việt]: RÊ thăng thứ 9
[Anh]: D sharp ninth
Thỉnh thoảng9D# G A# C# F
[Việt]: MI giáng thứ 9
[Anh]: E flat ninth
Thỉnh thoảng9Eb G Bb Db F