Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4A D E G
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A flat dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4Ab Db Eb Gb
[Việt]: LA thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A sharp dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4A# D# F G#
[Việt]: SI chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: B dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4B E F# A
[Việt]: SI giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: B flat dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4Bb Eb F Ab
[Việt]: ĐÔ (với SON được thêm note thấp hơn) chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: C (with G added as the lower note) dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4G C F G A#
[Việt]: ĐÔ chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: C dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4C F G A#
[Việt]: ĐÔ thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: C sharp dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4C# F# G# B
[Việt]: RÊ chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: D dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4D G A C
[Việt]: RÊ giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: D flat dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4Db Gb Ab B
[Việt]: RÊ thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: D sharp dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4D# G# A# C#
[Việt]: MI chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: E dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4E A B D