Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2A B E G
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A flat dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2Ab Bb Eb Gb
[Việt]: LA thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A sharp dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2A# C F G#
[Việt]: SI chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: B dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2B C# F# A
[Việt]: SI giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: B flat dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2Bb C F Ab
[Việt]: ĐÔ chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: C dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2C D G A#
[Việt]: ĐÔ thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: C sharp dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2C# D# G# B
[Việt]: RÊ chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: D dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2D E A C
[Việt]: RÊ giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: D flat dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2Db Eb Ab B
[Việt]: RÊ thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: D sharp dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2D# F A# C#
[Việt]: MI chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: E dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2E F# B D
[Việt]: MI giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: E flat dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2Eb F Bb Db