Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng thứ 7 giáng 5
[Anh]: A flat seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5Ab C D Gb
[Việt]: LA thứ 7 giáng 5
[Anh]: A seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5A C# D# G
[Việt]: LA thăng thứ 7 giáng 5
[Anh]: A sharp seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5A# D E G#
[Việt]: SI giáng thứ 7 giáng 5
[Anh]: B flat seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5Bb D E Ab
[Việt]: SI thứ 7 giáng 5
[Anh]: B seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5B D# F A
[Việt]: ĐÔ thứ 7 giáng 5
[Anh]: C seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5C E F# A#
[Việt]: ĐÔ thăng thứ 7 giáng 5
[Anh]: C sharp seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5C# F G B
[Việt]: RÊ giáng thứ 7 giáng 5
[Anh]: D flat seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5Db F G B
[Việt]: RÊ thứ 7 giáng 5
[Anh]: D seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5D F# G# C
[Việt]: RÊ thăng thứ 7 giáng 5
[Anh]: D sharp seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5D# G A C#
[Việt]: MI giáng thứ 7 giáng 5
[Anh]: E flat seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5Eb G A Db
[Việt]: MI thứ 7 giáng 5
[Anh]: E seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5E G# A# D