Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng thứ 7 thăng 5
[Anh]: A flat seventh sharp five
Ít được7#5Ab C E Gb
[Việt]: LA thứ 7 thăng 5
[Anh]: A seventh sharp five
Ít được7#5A C# F G
[Việt]: LA thăng thứ 7 thăng 5
[Anh]: A sharp seventh sharp five
Ít được7#5A# D F# G#
[Việt]: SI giáng thứ 7 thăng 5
[Anh]: B flat seventh sharp five
Ít được7#5Bb D Gb Ab
[Việt]: SI thứ 7 thăng 5
[Anh]: B seventh sharp five
Ít được7#5B D# G A
[Việt]: ĐÔ thứ 7 thăng 5
[Anh]: C seventh sharp five
Ít được7#5C E G# A#
[Việt]: ĐÔ thăng thứ 7 thăng 5
[Anh]: C sharp seventh sharp five
Ít được7#5C# F A B
[Việt]: RÊ giáng thứ 7 thăng 5
[Anh]: D flat seventh sharp five
Ít được7#5Db F A B
[Việt]: RÊ thứ 7 thăng 5
[Anh]: D seventh sharp five
Ít được7#5D F# A# C
[Việt]: RÊ thăng thứ 7 thăng 5
[Anh]: D sharp seventh sharp five
Ít được7#5D# G B C#
[Việt]: MI giáng thứ 7 thăng 5
[Anh]: E flat seventh sharp five
Ít được7#5Eb G B Db
[Việt]: MI thứ 7 thăng 5
[Anh]: E seventh sharp five
Ít được7#5E G# C D