Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA chủ âm thứ 7
[Anh]: A dominant seventh
Thường xuyên7A C# E G
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7
[Anh]: A flat dominant seventh
Thường xuyên7Ab C Eb Gb
[Việt]: LA thăng chủ âm thứ 7
[Anh]: A sharp dominant seventh
Thường xuyên7A# D F G#
[Việt]: SI chủ âm thứ 7
[Anh]: B dominant seventh
Thường xuyên7B D# F# A
[Việt]: SI giáng chủ âm thứ 7
[Anh]: B flat dominant seventh
Thường xuyên7Bb D F Ab
[Việt]: ĐÔ (với MI được thêm note thấp hơn) chủ âm thứ 7
[Anh]: C (with E added as the lower note) dominant seventh
Thường xuyên7E C E G A#
[Việt]: ĐÔ (với SON được thêm note thấp hơn) chủ âm thứ 7
[Anh]: C (with G added as the lower note) dominant seventh
Thường xuyên7G C E G A#
[Việt]: ĐÔ chủ âm thứ 7
[Anh]: C dominant seventh
Thường xuyên7C E G A#
[Việt]: ĐÔ thăng chủ âm thứ 7
[Anh]: C sharp dominant seventh
Thường xuyên7C# F G# B
[Việt]: RÊ chủ âm thứ 7
[Anh]: D dominant seventh
Thường xuyên7D F# A C
[Việt]: RÊ giáng chủ âm thứ 7
[Anh]: D flat dominant seventh
Thường xuyên7Db F Ab B
[Việt]: RÊ thăng chủ âm thứ 7
[Anh]: D sharp dominant seventh
Thường xuyên7D# G A# C#