Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng 6th
[Anh]: A flat sixth
Thỉnh thoảng6Ab C Eb F
[Việt]: LA thăng 6th
[Anh]: A sharp sixth
Thỉnh thoảng6A# D F G
[Việt]: LA 6th
[Anh]: A sixth
Thỉnh thoảng6A C# E F#
[Việt]: SI giáng 6th
[Anh]: B flat sixth
Thỉnh thoảng6Bb D F G
[Việt]: SI 6th
[Anh]: B sixth
Thỉnh thoảng6B D# F# G#
[Việt]: ĐÔ (với SON được thêm note thấp hơn) 6th
[Anh]: C (with G added as the lower note) sixth
Thỉnh thoảng6G C E G A
[Việt]: ĐÔ thăng 6th
[Anh]: C sharp sixth
Thỉnh thoảng6C# F G# A#
[Việt]: ĐÔ 6th
[Anh]: C sixth
Thỉnh thoảng6C E G A
[Việt]: RÊ giáng 6th
[Anh]: D flat sixth
Thỉnh thoảng6Db F Ab Bb
[Việt]: RÊ thăng 6th
[Anh]: D sharp sixth
Thỉnh thoảng6D# G A# C
[Việt]: RÊ 6th
[Anh]: D sixth
Thỉnh thoảng6D F# A B
[Việt]: MI giáng 6th
[Anh]: E flat sixth
Thỉnh thoảng6Eb G Bb C