Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A diminished seventh
Thường xuyênº7A C D# F#
[Việt]: LA giáng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A flat diminished seventh
Thường xuyênº7Ab B D F
[Việt]: LA thăng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A sharp diminished seventh
Thường xuyênº7A# C# E G
[Việt]: SI giảm[dim] thứ 7
[Anh]: B diminished seventh
Thường xuyênº7B D F G#
[Việt]: SI giáng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: B flat diminished seventh
Thường xuyênº7Bb Db E G
[Việt]: ĐÔ (với LA được thêm note thấp hơn) giảm[dim] thứ 7
[Anh]: C (with A added as the lower note) diminished seventh
Thường xuyênº7A C D# F# A
[Việt]: ĐÔ giảm[dim] thứ 7
[Anh]: C diminished seventh
Thường xuyênº7C D# F# A
[Việt]: ĐÔ thăng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: C sharp diminished seventh
Thường xuyênº7C# E G A#
[Việt]: RÊ giảm[dim] thứ 7
[Anh]: D diminished seventh
Thường xuyênº7D F G# B
[Việt]: RÊ giáng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: D flat diminished seventh
Thường xuyênº7Db E G Bb
[Việt]: RÊ thăng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: D sharp diminished seventh
Thường xuyênº7D# F# A C
[Việt]: MI giảm[dim] thứ 7
[Anh]: E diminished seventh
Thường xuyênº7E G A# C#