Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4A D E G
[Việt]: LA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2A B E G
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A flat dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4Ab Db Eb Gb
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A flat dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2Ab Bb Eb Gb
[Việt]: LA giáng thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A flat ninth suspended fourth
Ít được9sus4Ab Db Eb Gb Bb
[Việt]: LA giáng thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A flat ninth suspended second
Ít được9sus2Ab Bb Eb Gb Bb
[Việt]: LA giáng treo[sus] thứ 4
[Anh]: A flat suspended fourth
Thường xuyênsus4Ab Db Eb
[Việt]: LA giáng treo[sus] thứ 2
[Anh]: A flat suspended second
Thường xuyênsus2Ab Bb Eb
[Việt]: LA thứ 9 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A ninth suspended fourth
Ít được9sus4A D E G B
[Việt]: LA thứ 9 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A ninth suspended second
Ít được9sus2A B E G B
[Việt]: LA thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A sharp dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4A# D# F G#
[Việt]: LA thăng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A sharp dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2A# C F G#