Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giảm[dim]
[Anh]: A diminished
Thỉnh thoảngdimA C D#
[Việt]: LA giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A diminished seventh
Thường xuyênº7A C D# F#
[Việt]: LA giáng giảm[dim]
[Anh]: A flat diminished
Thỉnh thoảngdimAb B D
[Việt]: LA giáng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A flat diminished seventh
Thường xuyênº7Ab B D F
[Việt]: LA giáng THỨ
[Anh]: A flat minor
Rất quan trọngmAb B Eb
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 11
[Anh]: A flat minor eleventh
Thỉnh thoảngm11Ab B Eb Gb Db
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 9
[Anh]: A flat minor ninth
Ít đượcm9Ab B Eb Gb Bb
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 7
[Anh]: A flat minor seventh
Thường xuyênm7Ab B Eb Gb
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: A flat minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5Ab B D Gb
[Việt]: LA giáng THỨ 6th
[Anh]: A flat minor sixth
Thỉnh thoảngm6Ab B Eb F
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 13
[Anh]: A flat minor thirteenth
Ít đượcm13Ab B Eb Gb F
[Việt]: LA giáng THỨ với TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A flat minor with major seventh
Ít đượcm(maj7)Ab B Eb G