Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA tăng[aug]
[Anh]: A augmented
Thỉnh thoảngaugA C# F
[Việt]: LA chủ âm thứ 7
[Anh]: A dominant seventh
Thường xuyên7A C# E G
[Việt]: LA giáng tăng[aug]
[Anh]: A flat augmented
Thỉnh thoảngaugAb C E
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7
[Anh]: A flat dominant seventh
Thường xuyên7Ab C Eb Gb
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG
[Anh]: A flat major
Rất quan trọngmajorAb C Eb
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG thứ 9
[Anh]: A flat major ninth
Ít đượcmaj9Ab C Eb G Bb
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG thứ 7
[Anh]: A flat major seventh
Thỉnh thoảngmaj7Ab C Eb G
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A flat major thirteenth
Ít đượcmaj13Ab C Eb G F
[Việt]: LA giáng thứ 9
[Anh]: A flat ninth
Thỉnh thoảng9Ab C Eb Gb Bb
[Việt]: LA giáng thứ 9 giáng 5
[Anh]: A flat ninth flat five
Ít được9b5Ab C D Gb Bb
[Việt]: LA giáng thứ 9 thăng 5
[Anh]: A flat ninth sharp five
Ít được9#5Ab C E Gb Bb
[Việt]: LA giáng thứ 7 giáng 5
[Anh]: A flat seventh flat five
Thỉnh thoảng7b5Ab C D Gb