Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giảm[dim]
[Anh]: A diminished
Thỉnh thoảngdimA C D#
[Việt]: LA giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A diminished seventh
Thường xuyênº7A C D# F#
[Việt]: LA giáng giảm[dim]
[Anh]: A flat diminished
Thỉnh thoảngdimAb B D
[Việt]: LA giáng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A flat diminished seventh
Thường xuyênº7Ab B D F
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: A flat minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5Ab B D Gb
[Việt]: LA THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: A minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5A C D# G
[Việt]: LA thăng giảm[dim]
[Anh]: A sharp diminished
Thỉnh thoảngdimA# C# E
[Việt]: LA thăng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A sharp diminished seventh
Thường xuyênº7A# C# E G
[Việt]: LA thăng THỨ thứ 7 giáng 5
[Anh]: A sharp minor seventh flat five
Thỉnh thoảngm7b5A# C# E G#
[Việt]: SI giảm[dim]
[Anh]: B diminished
Thỉnh thoảngdimB D F
[Việt]: SI giảm[dim] thứ 7
[Anh]: B diminished seventh
Thường xuyênº7B D F G#
[Việt]: SI giáng giảm[dim]
[Anh]: B flat diminished
Thỉnh thoảngdimBb Db E