Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA tăng[aug]
[Anh]: A augmented
Thỉnh thoảngaugA C# F
[Việt]: LA giáng tăng[aug]
[Anh]: A flat augmented
Thỉnh thoảngaugAb C E
[Việt]: LA thăng tăng[aug]
[Anh]: A sharp augmented
Thỉnh thoảngaugA# D F#
[Việt]: SI tăng[aug]
[Anh]: B augmented
Thỉnh thoảngaugB D# G
[Việt]: SI giáng tăng[aug]
[Anh]: B flat augmented
Thỉnh thoảngaugBb D Gb
[Việt]: ĐÔ tăng[aug]
[Anh]: C augmented
Thỉnh thoảngaugC E G#
[Việt]: ĐÔ thăng tăng[aug]
[Anh]: C sharp augmented
Thỉnh thoảngaugC# F A
[Việt]: RÊ tăng[aug]
[Anh]: D augmented
Thỉnh thoảngaugD F# A#
[Việt]: RÊ giáng tăng[aug]
[Anh]: D flat augmented
Thỉnh thoảngaugDb F A
[Việt]: RÊ thăng tăng[aug]
[Anh]: D sharp augmented
Thỉnh thoảngaugD# G B
[Việt]: MI tăng[aug]
[Anh]: E augmented
Thỉnh thoảngaugE G# C
[Việt]: MI giáng tăng[aug]
[Anh]: E flat augmented
Thỉnh thoảngaugEb G B