Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A flat major thirteenth
Ít đượcmaj13Ab C Eb G F
[Việt]: LA giáng THỨ 6th
[Anh]: A flat minor sixth
Thỉnh thoảngm6Ab B Eb F
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 13
[Anh]: A flat minor thirteenth
Ít đượcm13Ab B Eb Gb F
[Việt]: LA giáng 6 9
[Anh]: A flat six nine
Thỉnh thoảng6/9Ab C Eb F Bb
[Việt]: LA giáng 6th
[Anh]: A flat sixth
Thỉnh thoảng6Ab C Eb F
[Việt]: LA giáng thứ 13
[Anh]: A flat thirteenth
Ít được13Ab C Eb Gb F
[Việt]: LA TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A major thirteenth
Ít đượcmaj13A C# E G# F#
[Việt]: LA THỨ 6th
[Anh]: A minor sixth
Thỉnh thoảngm6A C E F#
[Việt]: LA THỨ thứ 13
[Anh]: A minor thirteenth
Ít đượcm13A C E G F#
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A sharp major thirteenth
Ít đượcmaj13A# D F A G
[Việt]: LA thăng THỨ 6th
[Anh]: A sharp minor sixth
Thỉnh thoảngm6A# C# F G
[Việt]: LA thăng THỨ thứ 13
[Anh]: A sharp minor thirteenth
Ít đượcm13A# C# F G# G