Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A flat major thirteenth
Ít đượcmaj13Ab C Eb G F
[Việt]: LA giáng THỨ thứ 13
[Anh]: A flat minor thirteenth
Ít đượcm13Ab B Eb Gb F
[Việt]: LA giáng thứ 13
[Anh]: A flat thirteenth
Ít được13Ab C Eb Gb F
[Việt]: LA TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A major thirteenth
Ít đượcmaj13A C# E G# F#
[Việt]: LA THỨ thứ 13
[Anh]: A minor thirteenth
Ít đượcm13A C E G F#
[Việt]: LA thăng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: A sharp major thirteenth
Ít đượcmaj13A# D F A G
[Việt]: LA thăng THỨ thứ 13
[Anh]: A sharp minor thirteenth
Ít đượcm13A# C# F G# G
[Việt]: LA thăng thứ 13
[Anh]: A sharp thirteenth
Ít được13A# D F G# G
[Việt]: LA thứ 13
[Anh]: A thirteenth
Ít được13A C# E G F#
[Việt]: SI giáng TRƯỞNG thứ 13
[Anh]: B flat major thirteenth
Ít đượcmaj13Bb D F A G
[Việt]: SI giáng THỨ thứ 13
[Anh]: B flat minor thirteenth
Ít đượcm13Bb Db F Ab G
[Việt]: SI giáng thứ 13
[Anh]: B flat thirteenth
Ít được13Bb D F Ab G