Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA tăng[aug]
[Anh]: A augmented
Thỉnh thoảngaugA C# F
[Việt]: LA giảm[dim]
[Anh]: A diminished
Thỉnh thoảngdimA C D#
[Việt]: LA giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A diminished seventh
Thường xuyênº7A C D# F#
[Việt]: LA chủ âm thứ 7
[Anh]: A dominant seventh
Thường xuyên7A C# E G
[Việt]: LA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4A D E G
[Việt]: LA chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2A B E G
[Việt]: LA giáng tăng[aug]
[Anh]: A flat augmented
Thỉnh thoảngaugAb C E
[Việt]: LA giáng giảm[dim]
[Anh]: A flat diminished
Thỉnh thoảngdimAb B D
[Việt]: LA giáng giảm[dim] thứ 7
[Anh]: A flat diminished seventh
Thường xuyênº7Ab B D F
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7
[Anh]: A flat dominant seventh
Thường xuyên7Ab C Eb Gb
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 4
[Anh]: A flat dominant seventh suspended fourth
Thỉnh thoảng7sus4Ab Db Eb Gb
[Việt]: LA giáng chủ âm thứ 7 treo[sus] thứ 2
[Anh]: A flat dominant seventh suspended second
Thỉnh thoảng7sus2Ab Bb Eb Gb