- - -
thế bấm
[Em] [G] [D] [C]

[Em] Lá là là lá [D] la là [Em] la...
[C] Là la la là [Am] là lá [D] la...
Lá la [C] là lá [D] la là, [Em] la là là lá la...
[Am] Lá a à á a hà [Bm] ha ...
[C] Hà há [D] há a a à à [Em] a ...
[Bm] Há a ha à hà ha [Bm7] hà...
[C] Là lá [D] là há á [Em] la là...
[Bm] Lá à là à [Am] la là [Em] la...
[C] Há a [D] há à [Em] hà a à...
[C] Há à [Bm] há a [Am] hà há [D] a...
[C] Há a a [D] à à [Em] ha...
Hà há [C] a á a [D] à hà [Em] ha.

[Em] [D] [C] [Bm]

[C] Hà há [D] há a a à à [Em] a ...
[Bm] Há a ha à hà ha [Bm7] hà...
[C] Là lá [D] là há á [Em] la là...
[Bm] Lá à là à [Am] la là [Em] la...
[C] Há a [D] há à [Em] hà a à...
[C] Há à [Bm] há a [Am] hà há [D] a...
[C] Há a a [D] à à [Em] ha...
Hà há [C] a á a [D] à hà [Em] ha.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận