- - -
thế bấm
[C]Ngày qua tan sớm, tan
Tan chờ hè nắng [G/b]đến, đậu
[Am]Tan trò [D7sus4]đất nên thơ thẩn
[Am]Tan vì [D7sus4]thơ rê hát rê hát
[F]Tan trong mơ mơn man mờ tan [G]
Ngày qua tan sớm, tan
Tan trong giấc tôi mơ, ơi
Tan trò mơ man mác mờ man
Tan vì hoa nói khẽ, khẽ
Tan la la la, là lá
Ngày qua tan sớm, tan
Tan trò so sao sáng, sẽ
Tan về bao ngơ, đợi
Tan lòng tôi tan tác
Tan trong mơ mơn man, mơ tan
Ngày qua tan sớm, tan cho mơ man mác mơn man
Tan cho mơ mơ man man
Ngày qua tan sớm, tan cho mơ man man mơ tan
[D7sus4]Lòng tôi tan tác, tan trong mơ mơn [G]man mờ tan
[C]Tả tơi.
[C]Ngày qua tan sớm tan...
G/B: x-2-0-0-3-3
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận